6. PRIEMONĖS SKAIDRUMUI VERSLE UŽTIKRINTI IR JŲ TAIKYMAS

 

Egzistuoja trys pagrindinės problemos, dėl kurių atsiranda korupcija, tai – nesąžiningi žmonės, teisinio reguliavimo spragos ir netinkami procesai. Todėl tiek analizuojant esamą situaciją, tiek numatant antikorupcines priemones, siūlytina jas grupuoti, pagal kurią iš korupcijos problemų veiksime.

1.         Viešumas ir atvirumas.

2.         Skaidrumas ir aiškumas procedūrose.

3.         Sąžiningumas.

4.         Lojalumas ir patikimumas.

5.         Sąmoningumas ir principingumas.

6.         Skatinimas neimti, neduoti, pranešti, netoleruoti nesąžiningo elgesio.

7.         Kontrolė arba priežiūra – keturių akių[75] principas.

 

Toliau Vadove bus aptartos dažniausiai verslo organizacijose taikomos korupcijos prevencijos priemonės ir aptarti jų taikymo aspektai:

1.      Vadovybės vaidmuo antikorupcinėje veikloje.

2.      Organizacijos antikorupcinė politika.

3.      Korupcijos rizikų, su kuriomis organizacija susiduria savo verslo aplinkoje, įvertinimas.

4.      Dirbančių darbuotojų tolerancijos korupcijai ir neetiškam elgesiui tyrimas.

5.      Priimamų į darbą darbuotojų sąžiningumo ir lojalumo vertinimas.

6.      Darbuotojų antikorupcinis švietimas.

7.      Etikos ir elgesio kodeksai.

8.      Interesų konflikto valdymo politika.

9.      Dovanų ir reprezentavimo politika.

10.  Labdaros ir paramos teikimo politika.

11.  Lobistinės veiklos politika.

12.  Pranešimo mechanizmas ir pranešėjų apsauga.

13.  Verslo partnerių tikrinimas.

14.  Skaidrumas ir atskaitingumas visuomenei.

15.  Antikorupcinės veiklos organizavimas.

16.  Antikorupcinės programos rengimas, įgyvendinimas ir peržiūrėjimas.

17.  Organizacijos korupcijos prevencijos sistemos brandos vertinimas.

 

                               6.1.       Vadovybės vaidmuo antikorupcinėje veikloje  
 

Skaidri ir sąžininga, paremta vertybėmis verslo organizacijos kultūra yra ypač svarbi, kuriant aukštais etikos standartais pagrįstą organizacijos veiklą, kurioje korupcijai tarpti nebūtų jokių galimybių. Korupcijos netoleravimo žinia turi pasiekti kiekvieną organizacijos darbuotoją.

Ypatinga reikšmė kovojant su korupcija tenka organizacijos vadovybei, kurios pavyzdys, aktyvus įsitraukimas ir įsipareigojimas užtikrina veiksmingos antikorupcijos programos sukūrimą bei nuoseklų jos įgyvendinimą organizacijoje.

Vadovų pareiga – inicijuoti antikorupcijos programos diegimą organizacijoje, aktyviai dalyvauti ją kuriant ir parenkant reikalingas priemones. Antikorupcinę politiką ir antikorupcinę programą vadovybė (valdyba ar įmonės vadovas, kur valdyba nesudaroma) turėtų patvirtinti savo sprendimu, taip suteikdama jai reikalingą svorį bei pabrėždama reikšmę organizacijai.

 

Daryk taip, kaip aš darau, o ne kaip aš sakau (angl. „do as I do, not as I say“)

 

Vadovai privalo ne vien tik deklaruoti savo ryžtą kovoti su korupcija, bet savo asmeniniu pavyzdžiu nuolat skatinti laikytis aukščiausių standartų, jų pozicija turi būti aiški ir visiems matoma. Aukščiausių vadovų elgesys yra ypač svarbus formuojant vidurinės grandies vadovų bei visų organizacijos darbuotojų požiūrį kovojant su korupcija.

Vadovai turėtų skatinti darbuotojų mokymąsi ir kompetencijos kovos su korupcija srityje ugdymą, taip pat turėtų vertinti vidines diskusijas, kurių metu darbuotojai galėtų aptarti problemines situacijas, galimus jų sprendimo būdus, įgytų vienodą supratimą apie tai, kas organizacijoje yra priimtina, o kas turėtų būti vienareikšmiškai atmesta.

Organizacijos vadovybė taip pat turėtų dalyvauti periodiškai vertinant galimas su korupcija susijusias rizikas, tobulinant antikorupcijos programą bei nustatant priemones, leidžiančias sumažinti grėsmes.

Jei organizacijoje nusprendžiama paskirti darbuotoją ar padalinį, kuris kuruotų antikorupcijos programos vykdymą, vadovybė turėtų suteikti jam tinkamus įgalinimus, kad jis galėtų veikti savarankiškai ir nepriklausomai, daryti realią įtaką procesams, dalyvauti svarstant svarbius sandorius.

Toks paskirtas asmuo (padalinys) turėtų būti atskaitingas tiesiogiai vadovybei bei turėti galimybę esant reikalui nedelsiant į ją kreiptis.

 


[75] Prieiga internete: http://www.youtube.com/watch?v=2purKpLrTR4;