6.13. Verslo partnerių tikrinimas

Verslo organizacijos, siekdamos pradėti bendradarbiavimą su nauju verslo partneriu, turi kruopščiai įvertinti visas su tuo susijusias galimas rizikas (pvz., ar potencialus partneris laiku ir tinkamai įvykdo sandorį, ar sąžiningai įgyvendina prievoles, ar nėra vienaip arba kitaip susijęs su sukčiavimu, korupcija ir pan.), todėl tam tikslui turi atlikti jo finansinį-ekonominį ir reputacijos-sąžiningumo patikrinimą, o esamų verslo santykių atžvilgiu – taikyti nuoseklaus įvertinimo ir stebėjimo mechanizmą.

Verslo partnerių reputacijos ir sąžiningumo patikrinimas bei priežiūra (angl. due diligence) – viena iš tipinių korupcijos prevencijos priemonių, paprastai plačiai naudojamų verslo organizacijose. Ši priemonė leidžia organizacijai ne tik tinkamai nustatyti, įvertinti ir valdyti galimas bendradarbiavimo su atitinkamu verslo partneriu rizikas, bet ir išvengti bendradarbiavimo su abejotinos reputacijos verslininkais, dėl kurių galimų neteisėtų veiksmų organizacija rizikuotų patirti reputacijos žalą ar netgi būti patraukta baudžiamojon atsakomybėn.

Verslo praktikoje nėra universalaus verslo partnerių tikrinimo modelio, kuris tiktų įvairiapusiam verslui. Todėl kiekviena organizacija turėtų pasirinkti jos organizacinę struktūrą ir veiklos pobūdį geriausiai atitinkančias patikrinimo bei priežiūros priemones, dalis kurių yra aprašoma žemiau.

Verslo partnerių tikrinimo ir priežiūros mechanizmą galima sąlyginai suskirstyti į du pagrindinius etapus:

-           naujų verslo partnerių patikrinimas;

-           esamų verslo santykių priežiūra.

Prieš pradėdamos dirbti su atitinkamu verslo partneriu, verslo organizacijos paprastai vertina šiuos pagrindinius korupcijos rizikos faktorius:

-           šalies;

-           verslo sandorio;

-           verslo partnerio.

 

Šalies korupcijos rizikos vertinimui gali būti pasitelkiami vieno iš garsiausių pasaulyje korupcijos suvokimo tyrimo („Transparency International“ Korupcijos suvokimo indeksas), parodančio, kaip įvairioms pasaulio valstybėms pavyksta kontroliuoti korupciją, rezultatai. Informacija apie korupcinę padėtį kiekvienoje pasaulio valstybėje taip pat yra pateikiama Pasaulio verslo antikorupcinėje interneto svetainėje (angl. Business Anti-corruption Portal)[103].

 

Vertinant verslo sandorius, reikia turėti omenyje, kad tarptautinėje verslo praktikoje tam tikri jų tipai pagal savo pobūdį yra priskiriami prie aukštos rizikos sandorių bei reikalauja išsamesnio tikrinimo:

-           teisinės paslaugos;

-           finansinių konsultacijų paslaugos;

-           pirkimai iš viešojo sektoriaus įstaigų, įmonių ir institucijų;

-           agentai ir tiekėjai, kurie dirba su viešuoju sektoriumi;

-           statyba ir statinių priežiūra;

-           vizų ir (ar) leidimų dirbti išdavimas ir su tuo susijusios paslaugos;

-           įrangos įsigijimas;

-           nekilnojamojo turto ir žemės įsigijimas bei nuoma;

-           perdirbimas;

-           muitinės paslaugos ir (ar) krovinių gabenimas;

-           saugumo paslaugos;

-           labdara ir parama;

-           įvairios konsultavimo paslaugos (pvz.: konsultacijos mokesčių, įmonių įsigijimo, santykių su valstybės institucijomis, veiklos reguliavimo klausimais, lobizmas ir t. t.);

-           santykiai su viešuoju sektoriumi dėl administracinių paslaugų suteikimo (pvz.: juridinio fakto patvirtinimo, licencijos arba leidimo išdavimo ir pan.).

 

Vertinant verslo partnerį, atliekamas patikrinimas, kuris iš esmės yra skirtas išsiaiškinti įmonės steigimo detales, nuosavybės, struktūros, kompetencijos, mokumo, verslo reputacijos klausimus. Valstybinė mokesčių inspekcija (VMI) tokiam patikrinimui pateikia rekomendacijas, kuriose nurodoma, kad svarbu yra, jog būsimas partneris pateiktų: raštišką komercinį pasiūlymą, kuriame nurodytų būsimą sutarties objektą, komercines sąlygas, buveinės ir veiklos vykdymo adresus, bankų sąskaitų rekvizitus, įgaliotus asmenis ryšiams palaikyti, jų kontaktinius duomenis, asmenis, įgaliotus pasirašyti išrašomus buhalterinės apskaitos dokumentus (rekomenduojama paprašyti ir minėtų asmenų parašų pavyzdžių). Be to, patariama paprašyti, kad būsimasis verslo partneris pateiktų registravimo pažymėjimo, PVM mokėtojo registracijos pažymos (jeigu jis PVM mokėtojas), leidimo steigti akcizais apmokestinamų prekių sandėlį, registruoto gavėjo ir (ar) siuntėjo pažymėjimo, turimų leidimų, atestatų, susijusių su vykdoma veikla, bei licencijų atitinkamai veiklai vykdyti (kai veikla yra ribojama ar licencijuojama) kopijas.[104]

Verslo praktikoje, siekiant mažinti verslo riziką, verslo partnerių paieškos metu taip pat yra atsižvelgiama į tai, ar potencialus partneris taiko korupcijos prevencijos priemones, ar nėra įtrauktas į „juoduosius sąrašus“ – asmenų, vengiančių mokėti mokesčius, bankrutuojančių ar likviduojamų įmonių sąrašus ir pan. Lietuvoje tai galima padaryti Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos interneto svetainėje[105], taip pat verslo partnerių kreditingumo vertinimo paslaugas teikiančiose privačiose sistemose[106]. Duomenis apie tai, ar bendrovė registruota PVM mokėtojų registre, Lietuvoje teikia VMI[107], o kitose Europos Sąjungos šalyse registruotas bendroves galima patikrinti Europos Komisijos interneto svetainėje[108].

Jeigu būsimasis verslo partneris yra užsienio šalies ūkio subjektas, be minėtų verslo partnerio patikimumo patikrinimo šaltinių, gali būti pasinaudota atitinkamų šalių ambasadų ar konsulinių įstaigų, prekybą skatinančių organizacijų (ekonominės plėtros agentūrų, pramonės ir prekybos rūmų, asociacijų ir kt.), galinčių suteikti informacijos apie savo šalies ūkio subjektus, paslaugomis.

 

Vertinant verslo partnerį, reikėtų nepamiršti ir fakto, kad tarptautinėje kovos su korupcija praktikoje verslo partneriai priskiriami padidintos rizikos grupei, jei yra patikimų duomenų, kad šio partnerio pagrindiniai akcininkai, savininkai bei kiti asmenys, įskaitant jų artimus šeimos narius, dalyvauja politikoje arba dirba valstybės tarnyboje (angl. Politically exposed person (PEP[109]).

Be to, tarptautinėje verslo praktikoje verslo organizacijos neretai ypatingą dėmesį skiria korupcijos prevencinių priemonių savo tiekėjams nustatymui ir jų įgyvendinimo tikrinimui. Antai, paslaugas ar prekes perkanti atitinkama verslo organizacija, siekdama sumažinti korupcijos riziką, gali imtis papildomų žemiau išdėstytų priemonių:

·    Prašyti verslo partnerių pasirašyti Tiekėjų etikos kodeksą (žiūrėti 1 priedą) (jame gali būti išsamiai išdėstomi verslo partnerio įsipareigojimai, susiję su žmogaus teisių apsauga, darbuotojų sveikata ir sauga, kova su korupcija, aplinkos apsauga, įskaitant atitinkamų draudžiamų naudoti cheminių medžiagų sąrašą ir pan.), įskaitant teisę nutraukti sutartį, jei atitinkamos nuostatos būtų pažeistos. Tiekėjų etikos kodeksas turi būti taikomas ne tik pačiam verslo partneriui, bet ir jo pasitelktiems subrangovams. Paprastai Tiekėjų etikos kodeksuose nustatomi aukštesni reikalavimai verslo partneriui nei numatyta teisės aktuose ir pastarieji yra įpareigojami įdiegti procesą, kuris leistų patikrinti, ar jie arba jų partneriai laikosi kodekso reikalavimų.

·    Sutartyje su verslo partneriu papildomai numatyti partnerio įsipareigojimus dėl papildomų korupcijos prevencijos priemonių taikymo tiek sutarties galiojimo laikotarpiu, tiek atitinkamą laikotarpį jai pasibaigus.

·    Kad tiekėjų ir jų subrangovų skaidrumo įsipareigojimai būtų ne tik deklaratyvūs, bet ir efektyviai įgyvendinami, sutartyse su rangovais skatintina numatyti ne tik veiklos skaidrumo nuostatas, tačiau ir galimybę atlikti nepriklausomus veiklos ir skaidrumo auditus visoje tiekimo grandinėje ir savo tiekėjų gretose, jei tam yra pagrįsta abejonė dėl galimų skaidrumo įsipareigojimų pažeidimo.

 

Verslo partnerio patikrinimo rezultatai turi būti tinkamai aprašyti tikrinimo ataskaitoje, nurodant identifikuotus bendradarbiavimo su atitinkamu verslo partneriu pagrindinius rizikos faktorius bei veiksmų, kurių reikia imtis atitinkamo verslo partnerio atžvilgiu, siekiant sumažinti galimą riziką, planą.

Verslo organizacijos neturėtų apsiriboti tik naujų partnerių finansiniu-ekonominiu ir reputacijos-sąžiningumo patikrinimu, tačiau turėtų įdiegti tinkamus esamų verslo santykių kontrolės mechanizmus, kurie leistų nuolat užtikrinti, kad verslo partneris laikytųsi nustatytų įsipareigojimų. Tai gali būti tiek periodiniai verslo partnerių mokymai apie verslo organizacijoje taikomus skaidrumo ir korupcijos prevencijos reikalavimus, tiek periodiniai verslo partnerių auditai ar patikrinimai.

 [103] Prieiga internete: http://www.business-anti-corruption.org/.
[104] Prieiga internete: .. http://www.vmi.lt/cms/pvm-sukciavimas 
[105] Prieiga internete: www.bankrotodep.lt
[106] Prieiga internete: www.creditinfo.lt,  www.cr.lt
[107] Prieiga internete: http://www.vmi.lt/cms/informacija-apie-mokesciu-moketojus.
[108] Prieiga internete: http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/?locale=lt
[109] Prieiga internete: https://en.wikipedia.org/wiki/Politically_exposed_person