6.14. Skaidrumas ir atskaitingumas visuomenei

Skaidrumas

Kai kurios organizacijos neturi programų, politikų ar strategijų, aiškiai susietų su antikorupcija ir daugelis vengia tai skelbti viešai.

Tai parodo verslo organizacijų sąmoningumo stoką, nenorą viešai nagrinėti šio klausimo bei nesupratimą, kad korupcija yra materialinė rizika pačiai organizacijai ir padidina gresiančių pasekmių riziką įvykus incidentui.

Organizacijos antikorupcinė politika, etikos kodeksai, antikorupcinė programa, korupcijos prevencijos procedūros ir rekomendacijos turi būti paskelbti organizacijos viešame tinklalapyje ir būti prieinami visiems verslo partneriams, taip pat valstybės institucijoms, su kuriomis organizacija turi ryšių.

Organizacijos turėtų rengti ataskaitas, kuriose nurodytų antikorupcinės veiklos praktiką, priemones, pažangą, bet kokius korupcijos atvejus, incidentus, kaip tai daroma pagal nusistovėjusią praktiką sveikatos, saugos ir aplinkosaugos srityse.

Organizacijos turėtų pateikti informaciją, gautą iš informatorių (pranešėjų), apie:

·           praneštų atvejų,

·           ištirtų atvejų,

·           nepagrįstų atvejų,

·           atvejų, kai buvo imtasi priemonių,

·           atvejų, leidusių patobulinti antikorupcijos priemones, skaičių.

 

Metinė ataskaita ir tinklalapiai

Organizacija turėtų pranešti apie antikorupcinės programos ar atskirų korupcijos prevencijos priemonių parengimą, įgyvendinimą, priežiūrą ir jos rezultatus savo metiniame pranešime arba savo Darnaus vystymosi / Socialinės atsakomybės / Pažangos ataskaitoje bei savo viešame tinklalapyje.

Didelių kompanijų metininėms ataskaitoms yra keliami reikalavimai įtraukti nefinansinės informacijos klausimus, įskaitant kovos su korupcija priemones[110], o bendrovių, kurių veikla susijusi su gamtos išteklių gavyba, – reikalavimai pranešti apie mokėjimus valdžios institucijoms ir kitoms pagrindinėms finansinėms figūroms kiekvienoje šalyje.

Metodikos. Visuotinė atskaitingumo iniciatyva (angl. Global Reporting Initiative, GRI standartas) gali būti pritaikoma kasmetinėse ataskaitose. GRI yra plačiai naudojamas standartas ataskaitų, susijusių su socialiniais ir etiniais klausimais, įskaitant aspektus, susijusius su korupcija, pateikimui.

Jungtinių Tautų „Pasaulinis susitarimas“ (angl. Global Compact) ir „Transparency International“ kartu išleido rekomendacijas kompanijoms, kaip parengti ataskaitas, susijusias su korupcija. Šios rekomendacijos suderintos su GRI standartu.

 

Atskaitingumas visuomenei

Pasaulyje vis daugiau verslininkų kalba apie įmonių atsakomybę ir didesnius atskaitingumo reikalavimus sau. Labai svarbu, kad verslas Lietuvoje sektų geruoju pavyzdžiu ir taip pat pradėtų teikti kuo daugiau informacijos apie savo veiklą, vertybes, finansus, kad neprarastų klientų ir Lietuvos gyventojų pasitikėjimo.

„Lietuvos korupcijos žemėlapio“ duomenimis, verslas pripažįsta, kad korupcija trukdo jų veiklai bei tikisi, kad jos Lietuvoje mažės. Kad paties verslo aplinkoje būtų mažiau korupcinių rizikų, įmonėms rekomenduojama aiškiai pateikti savo poziciją dėl korupcijos netoleravimo bei užtikrinti svarbiausios informacijos teikimą savo interneto tiklalapiuose.

Atsižvelgiant į „Transparency International” Sekretoriato bei „Transparency International” Lietuvos skyriaus parengtas rekomendacijas, siūloma Lietuvoje veikiančioms verslo organizacijoms geriau atsiskaityti ir viešinti:

a) organizacijos sąžiningumo politiką,

b) informaciją apie organizacijos organizacinę struktūrą,

c) informaciją apie organizacijos finansus.

 

Organizacijoms savo tinklalapiuose rekomenduojama skelbti:

1.       Savo poziciją apie galimą korupciją organizacijos viduje pranešančių asmenų atžvilgiu. Lietuva vis dar neužtikrina apie korupciją pranešančių asmenų apsaugos, o gyventojai neretai bijo pranešti apie pastebimus galimus pažeidimus. Todėl labai svarbu, kad organizacija aiškiai pasakytų, ar jos pranešimo kanalas yra konfidencialus, ar anonimiškas, kokie konkrečiai darbuotojai turi priėjimą prie gaunamų pranešimų bei kam pavedama tirti gautą informaciją.

Organizacijos politiką dėl gaunamų ir (ar) įteikiamų dovanų bei kitų veiklos standartų. Šios informacijos skelbimas padėtų geriau suprasti, kokiomis vertybėmis ir principais vadovaujasi kiekvienas įmonės darbuotojas bei kokiais būdais įmonė paprastai stengiasi dirbti su galimais partneriais.
3.      Išsamų galutinių savininkų (fizinių asmenų) sąrašą.

4.      Išsamų dukterinių įmonių, kurių veiklai gali daryti tiesioginį ar netiesioginį lemiamą poveikį, sąrašą. Jei organizacija neturi dukterinių įmonių, rekomenduojama tai viešai skelbti.

5.      Išsamų asocijuotų įmonių, tai yra tokių įmonių, kurioms reikšmingą poveikį gali daryti kita įmonė ir kuri nėra tos įmonės dukterinė įmonė ar pagal jungtinės veiklos (partnerystės) sutartį veikianti įmonė, sąrašą. Jei organizacija neturi dukterinių ir (ar) asocijuotų įmonių, rekomenduojama tai viešai skelbti.

6.      Atskleisti, kuri dalis dukterinių ir asocijuotų įmonių jai priklauso. Jei organizacija neturi dukterinių ir (ar) asocijuotų įmonių, rekomenduojama tai viešai skelbti.

7.      Atskleisti dukterinių ir asocijuotų įmonių įsisteigimo bei veiklos šalis. Jei organizacija neturi dukterinių ir (ar) asocijuotų įmonių, rekomenduojama tai viešai skelbti.

Pajamų ir (ar) pardavimų dydžius Lietuvoje. Siekiant geriau atsiskaityti už organizacijos finansus klientams ir kitoms interesų grupėms, rekomenduojama informaciją apie pajamas ir (ar) pardavimus viešinti pagal veiklos sritis (jei jų yra daugiau nei viena).
9.      Pelno dydį prieš apmokestinimą bei realiai sumokėtą pelno mokestį Lietuvoje.

Taip pat pažymima, kad finansiniuose dokumentuose turėtų veikti kompiuterinė paieškos sistema, kad kiekvienas suinteresuotas asmuo galėtų lengvai pagal raktinius žodžius susirasti visą jį dominančią informaciją. To neįmanoma padaryti skenuotuose arba kai kuriuose pdf. formato dokumentuose, todėl ataskaitų viešinimas šiais formatais nėra tinkamas.

Daugelis organizacijų, kurios įsitikinusios, kad tai pagerina jų reputaciją, pritraukia investuotojų bei talentingų darbuotojų ir pakelia akcijų kainas, ataskaitą apie socialinę atsakomybę (įskaitant ir antikorupcines veiklas) pateikia specialioms reitingų agentūroms, pavyzdžiui, įtrauktos į Dow Jones Sustainability Index ir FTSE 4Good.[110] Pavyzdžiui, UAB „PricewaterhouseCoopers“ skelbia metinį skaidrumo pranešimą. Prieiga internete:

http://www.pwc.com/lt/lt/assets/document/skaidrumo-pranesimas-2015.pdf;  https://www.pwc.com/lt/lt/assets/publications/PwC-Skaidrumo-pranesimas-2017.pdf