6.16. Antikorupcinės programos rengimas, įgyvendinimas ir peržiūrėjimas

 

Antikorupcinės programos rengimas

 

Smulkaus verslo organizacijose dėl nedidelio darbuotojų skaičiaus ir paprastesnių verslo procedūrų yra neracionalų rengti plačių antikorupcinių programų, tačiau, kuo verslo organizacija yra didesnė, procedūros sudėtingesnės, yra daugiau sąlyčio taškų su išore ir atitinkamai daugiau korupcijos rizikos veiksnių, tuo tikslingiau yra visas antikorupcines priemones, jų adresatus, terminus bei už įgyvendinimą atsakingus asmenis numatyti vienoje antikorupcinėje programoje[105].

Antikorupcinė programa turi apimti tik tas rizikos sritis ir elementus, kurie yra svarbūs organizacijai, tiesiogiai susiję su jos veikla ir buvo apibrėžti rizikų vertinimo metu.

Ženkliai geriau yra pradėti su galimai netobula programa, dengiant bent jau svarbiausias rizikos sritis, ir pildyti bei koreguoti ją laikui bėgant, nei neturėti jokios programos.

 

Pagrindinis programos dėmesys turi būti nukreiptas į svarbiausius aspektus:

 • nustatyti didžiausias rizikas;
 • į kasdienes operacijas įtraukti rizikos šaltinių ir sąlygų vertinimą;
 • aprašyti galimas korupcijos formas, rizikingas situacijas ir jas švelninančias priemones;
 • aprašyti korupcijos riziką verslo rinkos santykiuose, nuosavybės santykiuose, pirkimuose ir nurodyti tai švelninančias priemones.

 

Antikorupcijos programa turi sukurti tinkamą toną ir struktūrą:

 • užtikrinti atitinkamą toną „iš viršaus“ – iš vadovybės;
 • patvirtinti nulinės tolerancijos korupcijai politiką;
 • ugdyti atitikties kultūrą;
 • diegti atitikties kultūrą į personalo politikas (mokymai, įdarbinimas, pasiekimų vertinimas, skatinimo ir drausminimo veiksmai).

 

Siekiant sumažinti nusižengimų riziką, Antikorupcijos programoje turi būti nustatyti kontrolės mechanizmai, o didelės rizikos procesams patvirtintos kontrolės procedūros ir vykdoma nuolatinė stebėsena.

 

Programa turi didinti savo žinomumą, užtikrinti atitiktį, jos laikymąsi ir vykdymą:

 • numatyti privalomus visų lygių personalo mokymus;
 • įdiegti drausmines priemones ir paskatas;
 • įdiegti ataskaitų teikimo reikalavimus ir motyvuojančius elementus atitikties palaikymui;
 • praktikuoti privalomus mokymus rizikingoms darbuotojų pozicijoms, partneriams, rangovams ar tiekėjams;
 • pristatyti antikorupcines nuostatas verslo sutartyse.

 

Kovos su korupcija programa turi būti aktuali ir derintis prie pokyčių organizacijoje:

 • atsižvelgti į taisyklių, finansinės veiklos, politikos ir procedūrų pokyčius bei įgyvendinti juos;
 • įgyvendinti pakeitimus, reikalingus, siekiant naujų rinkų ir verslo segmentų;
 • įgyvendinti korekcijas, atsižvelgiant į programos diegimo patirtį.

 

Antikorupcinės programos įgyvendinimas

 

Kai kovos su korupcija programa sukurta, ji turi būti diegiama organizacijoje.

Sėkmingam programos diegimui be darbuotojų grupės, kurios užduotis yra vykdyti antikorupcinę programą, dar turi dalyvauti kelios organizacijos dalys: vadovybė ir už komunikaciją atsakingi specialistai. Vadovauti programai turi būti paskirti darbuotojai pagal jų asmenines savybes, pareigingumą, pasitikėjimą ir patikimumą, kurį jie turi organizacijoje bei tai, kaip jie gerai gebėtų atstovauti programos įgyvendinimui.

Programos diegimas turi būti vykdomas kaip projektas – suderintas su organizacijos veiklos pobūdžiu, biudžetu, veiksmų planais ir pažangos tikrinimu. Diegimas galėtų būti lengvesnis, jei antikorupcinė programa būtų įtraukta į jau veikiančius įmonės procesus. Tada taip pat reiktų užtikrinti, kad antikorupcinės priemonės netaptų fragmentiškais, neaiškiais ir nepastebimais veiksmais.

 

Komunikacija – centrinė antikorupcinės programos vystymo dalis. Organizacijos turi tam paruošti bendrą komunikacijos planą. Diegiant programą, darbuotojai turi būti supažindinami su naujais reikalavimais ir aiškiai žinoti, kur jie gali gauti daugiau informacijos. Informacija gali būti teikiama organizacijos intranete arba spausdintu formatu.

Rekomenduojama, kad vienas asmuo arba konkreti asmenų grupė būtų paskirta atsakinėti į klausimus programos diegimo metu. Gali būti taikomi skirtingi metodai programos diegimui sustiprinti, pavyzdžiui, kelių lygių vadovai raštu patvirtina, kad jie gavo su programa susijusią informaciją ir įsipareigoja ją įgyvendinti.

Organizacijos vadovas ir valdyba ar vadovų taryba turėtų periodiškai paprašyti įvairių padalinių pranešti apie programos įgyvendinimo ir atitikties būklę.

Vadovybė turi parodyti savo paramą diegiant programą, pavyzdžiui, per intranete paskelbtas įmonės ataskaitas ir darbuotojų susirinkimuose, susijusiuose su programos vystymu.

Įmonės vadovybė privalo garantuoti, kad būtų užtikrintas kokybiškas antikorupcijos programos diegimas.

 

Paprastai antikorupcijos programos komunikacija ir kompanijos taisyklės, draudžiančios korupcinį aktyvumą, gali duoti labai didelį apsauginį efektą – antai nemažai nusikaltimų įvyksta dėl sąmoningumo stokos ir ignoravimo.

Programos ruošimo, įgyvendinimo ir tolimesnio vystymo metu, informacija apie programos planus, turinį ir reikalavimus turi būti darbuotojams reguliariai pranešama ir atnaujinama.

 

Vidinės komunikavimo priemonės įmonėje, ypač tos, kurios yra specialiai paruoštos antikorupcinei programai galėtų būti:

 • elektroninio mokymosi programa;
 • pagalbos linija etikos klausimais;
 • pasitarimai ir idėjų pasikeitimas;
 • generalinio direktoriaus elektroniniai laiškai darbuotojams;
 • informacija iš įmonės teisininkų, etikos prižiūrėtojų.

 

Norint užtikrinti veiksmingą antikorupcinių veiklų įgyvendinimą, būtina atlikti programos diegimo vertinimą ir stebėjimą atliekant tokius veiksmus kaip rizikos analizė, naujai priimamų, organizacijos veiklą reglamentuojančių, nacionalinių teisės aktų bei pačios organizacijos vidaus teisės aktų analizė ir tolimesni apmokymai.

Reikėtų siekti suderinti antikorupcinių veiklų stebėjimą su kitais vykstančiais verslo procesais. Rizikos vertinimas yra atspirties taškas antikorupcinės veiklos prioritetų nustatymui, jis galėtų būti koordinuojamas ir įgyvendinamas kaip bendra rizikos peržiūros dalis.

Yra svarbu tinkamai įsigilinti į objektus ir klausimus, susijusius su korupcija tam, kad būtų pakankamai konkrečiai ir tinkamai į tai sureaguota.

Nustačius antikorupcines veiklas, atsiradusias po rizikos įvertinimo, šios turėtų būti integruojamos į artimiausio laikotarpio verslo planus. Yra labai svarbu, kad su korupcine veikla susiję klausimai būtų periodiškai įtraukiami į įmonės įvairaus lygio susirinkimų dienotvarkę.

Organizacijos vadovas turėtų reguliariai pranešti valdybai (nesant Valdybos – akcininkams), kaip antikorupcinė programa veikia praktiškai. Administracijos atsakomybė reguliariai stebėti, kad suplanuotos veiklos būtų tikrai įgyvendintos. Tai geriausiai galima padaryti per mėnesio, ketvirčio arba pusmečio įmonės susirinkimus, kuriuos administracija organizuoja su padaliniais ir verslo subjektais.

Daugiausiai dėmesio turi būti sutelkta į tai, kaip yra įgyvendinamos sutartos priemonės. Be to, įmonės vidiniai ir išoriniai pokyčiai (tokie kaip naujos tvarkos, kt. dokumentai) turi būti peržvelgiami ir įvertinami, siekiant nustatyti, ar sutartos priemonės vis dar tebėra aktualios.

Taip pat svarbu informuoti, jei susiduriama su kokiais nors korupciniais mėginimais, incidentais, „vos neįvykusiais“ korupciniais įvykiais, įskaitant informaciją, kaip su šiais atvejais buvo susitvarkyta. Visa ši informacija svarbi įvertinant, ar priemonės turi būti tęsiamos, ar reikalingas programos tobulinimas.

Papildomai prie šio nuolatinio stebėjimo būtų tikslinga, kad, pavyzdžiui, atitinkamų organizacijų padalinių vadovai, kiekvienais metais pasirašytų įsipareigojimą dėl antikorupcinių veiklų įgyvendinimo tais metais jų padalinyje, įskaitant numatytus apmokymus, priemones, kurias įgyvendins pagal planą ir pan. Vadovai taip pat turėtų stebėti programos vykdymą ir nuolat informuoti apie programos progresą, pasiekimus, incidentus, jei tokių būtų.

Tokiu būdu vyktų natūralus „iš apačios – į viršų“ procesas, kai padalinių vadovai praneša apie antikorupcines veiklas per įvairius administravimo lygius generaliniam direktoriui. Vėliau tokias ataskaitas generalinis direktorius galėtų pateikti valdybai (akcininkams).

 

Antikorupcinės programos peržiūrėjimas

 

Svarbu, kad į antikorupcijos programą būtų žiūrima kaip į nuolatinio tobulinimo proceso dalį dėl nuolat besikeičiančių išorės veiksnių ir pokyčių įmonėje. Greta reguliaraus monitoringo, kuris pasireiškia specifinių priemonių identifikavimu ir diegimu, būtų normalu, kad vadovybė inicijuotų formalų programos vertinimą.

Paprastai tai būtų programos tinkamumo įvertinimas (turinys ir modelis) ir atitikties / programos laikymosi (efektyvumo) įvertinimas.

Vertinant programos tinkamumą, privaloma nustatyti tikslius vertinimo kriterijus.

Yra įvairių standartų ir geros patirties, kuria būtų verta pasinaudoti. „Transparency International“ turi įsivertinimo priemonę (angl. Self-Evaluation Tool) ir užtikrinimo sistemą (angl. Assurance Framework), kur aprašoma išorinės apžvalgos metodologija. Abu dokumentus galima rasti „Transparency International“ interneto svetainėje.

Didelės audito ar konsultacinės įmonės turi savarankiškai apibrėžtą gerąją praktiką, pagal kurią gali įvertinti įmonių programas. Vertinant programos struktūrą, nėra pageidaujama įvertinti faktinę atitiktį (t. y. ar dokumentas arba priemonė yra, ar ne) – programą reikia pagrįsti dokumentais ir atlikti konkrečius testus bei nustatyti, kad programa vyksta taip, kaip numatyta.

Ar reikalingas nepriklausomas vertinimas, priklauso nuo to, ar programa bus vertinama įmonės viduje, ar bus naudojami išoriniai resursai. Kai kuriais atvejais vadovybė pareikalauja nepriklausomo antikorupcijos programos vertinimo.

Vidinio audito funkcija yra tinkama nepriklausomam vertinimui, kai išoriniai patarėjai nėra pageidaujami. Naudodama išorinius patarėjus įmonė gali pasinaudoti jų patirtimi ir gerosios praktikos pavyzdžiais, sukauptais kitose kompanijose.

Labai svarbu, kad išoriniai patarėjai gerai suprastų įmonės verslo pobūdį ir jų vertinimai bei rekomendacijos būtų tinkamos ir proporcingos rizikos situacijai bei įmonės poreikiams.[105] Pagal Lietuvių kalbos žodyną programa – užsibrėžtos veiklos planas, jam skirtas leidinys.

Rengiant antikorupcinę programą verslo organizacijoje iš dalies gali būti vadovaujamasi Valstybės įstaigos korupcijos prevencijos programos rengimo rekomendacijomis, patvirtintomis STT direktoriaus 2014 m. balandžio 3 d. įsakymu Nr. 2–100, https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/50865870bb0111e38766a859941f6073