6.17. Organizacijos korupcijos prevencijos sistemos brandos vertinimas

 

Alternatyva išoriniam organizacijos antikorupcinės programos efektyvumo vertinimui gali būti ir savęs vertinimu paremta analizė. Pagrindinis tokio vertinio tikslas – organizacijos vadovybei įvertinti:

(I)            pagrindinius korupcijos prevencijos struktūrinius elementus (jų buvimo faktą organizacijoje),

(II)          jų taikymo organizacijoje principus bei efektyvumą,

(III)         esamos sistemos tobulinimo poreikį ir kryptis.

 

Svarbu pabrėžti, jog kiekviena organizacija yra laisva pasirinkti ir nuspręsti, kaip geriausia įgyvendinti korupcijos prevencijos sistemos elementus bei kokio lygmens pastangas organizacija skirs šio proceso automatizavimui, dokumentavimui bei efektyvumo vertinimui (tai gali lemti tokie objektyvūs veiksniai: organizacijos dydis, ūkio šaka, kurioje organizacija veikia, veiklos procesų kompleksiškumas ir pan.), tačiau žemiau išvardinti korupcijos prevencijos elementai laikytini esminėmis bet kokios organizacijos korupcijos prevencijos sistemos sudėtinėmis dalimis, kad pastaroji galėtų būti laikytina pilna ir efektyvia:

1.     Apibrėžta korupcijos / sukčiavimo / neteisėtų veiksmų valdymo strategija.

2.    Veiklos skaidrumas yra aiškiai ir viešai apibrėžtas kaip viena iš svarbiausių organizacijos veiklos sričių ir (ar) principų.

3.    Organizacijoje yra įdiegtas etikos kodeksas.

4.    Organizacijoje yra aiškiai apibrėžtos procedūros dėl korupcijos / sukčiavimo / neteisėtų veiksmų pranešimo ir tokių incidentų valdymo.

5.    Organizacijoje periodiškai atliekamas korupcijos / neteisėtų veiksmų / sukčiavimo rizikos vertinimas.

6.    Organizacijoje periodiškai atliekami vidaus ir (ar) veiklos auditai korupcijai / neteisėtų veiksmų / sukčiavimo rizikai jautriausiuose veiklos procesuose.

7.    Organizacijoje yra padalinys ir (ar) pareigybė, atsakinga specifiškai už korupcijos / sukčiavimo / neteisėtų veiksmų valdymą.

8.    Organizacijoje periodiškai atliekami mokymai dėl korupcijos / neteisėtų veiksmų / sukčiavimo rizikos identifikavimo ir valdymo.

9.    Organizacijoje yra įdiegta pasitikėjimo linija ar kiti darbuotojų aktyvaus dalyvavimo įrankiai ir (ar) priemonės, skatinantys jos veiklos skaidrumą.

10.  Organizacijoje yra tinkamai sureguliuota skatinimo–bausmių sistema, užtikrinanti tinkamą ir efektyvų korupcijos ir (ar) veiklos skaidrumo rizikų valdymą.

 

Žemiau pateikiamas korupcijos prevencijos sistemos brandos vertinimo modelis, kuriame aprašomi pagrindiniai korupcijos prevencijos sistemos elementai bei skirtingi šių elementų išvystymo brandos lygiai organizacijoje.

Korupcijos prevencijos sistemos elementai Korupcijos prevencijos sistemos brandos lygmenys
1 2 3 4

1. Ar Jūsų organizacijoje yra parengta korupcijos / sukčiavimo / neteisėtų veiksmų valdymo strategija?

Taip, strategija  yra parengta, formalizuota ir aktyviai įgyvendinama. Taip, tokia strategija yra parengta ir formalizuota, tačiau ji nėra visiškai efektyvi ir (ar) įgyvendinama. Taip, strategija yra, tačiau ji yra neformali ir nedokumentuota. Ne, tokios strategijos nėra.

2. Ar organizacijos veiklos skaidrumas yra aiškiai ir viešai apibrėžtas kaip viena iš svarbiausių organizacijos veiklos sričių ir (ar) principų?

Taip, skaidrumas yra vienas svarbiausių mūsų veiklos principų – jis yra aiškiai apibrėžtas mūsų veiklos misijoje ir strategijoje, įtvirtintas darbuotojų, rangovų ir kitose sutartyse bei susitarimuose kaip bazinė ir esminė organizacijos bendradarbiavimo sąlyga. Taip, skaidrumas yra vienas svarbiausių mūsų veiklos principų – jis yra aiškiai apibrėžtas mūsų veiklos misijoje ir strategijoje, tačiau nėra įtvirtintas darbuotojų, rangovų ir kitose sutartyse bei susitarimuose kaip bazinė ir esminė organizacijos bendradarbiavimo sąlyga. Taip, skaidrumas mums yra svarbus, tačiau nėra dokumentuotas ar aiškiai ir viešai komunikuojamas mūsų veiklos principas. Ne, veiklos skaidrumas nėra vienas iš esminių mūsų veiklos prioritetų ir (ar) principų.
3. Ar Jūsų organizacijoje yra įdiegtas etikos kodeksas? Taip, etikos kodeksas yra parengtas, formalizuotas ir visų padalinių aktyviai įgyvendinamas. Taip, etikos kodeksas yra parengtas ir formalizuotas, tačiau nėra visiškai efektyvus ir (ar) įgyvendinamas. Taip, etikos kodeksas yra, tačiau jis yra neformalus ir nedokumentuotas. Ne, etikos kodeksas nėra parengtas.
4. Ar Jūsų organizacijoje yra aiškiai apibrėžtos procedūros dėl korupcijos / sukčiavimo / neteisėtų veiksmų pranešimo ir tokių incidentų valdymo? Taip, procedūros yra parengtos, formalizuotos ir aktyviai įgyvendinamos. Taip, tokios procedūros yra parengtos ir formalizuotos, tačiau nėra visiškai efektyvios ir (ar) įgyvendinamos. Taip, procedūros yra, tačiau jos yra neformalios ir nedokumentuotos. Ne, atitinkamų procedūrų mūsų organizaci-joje nėra.
5. Ar Jūsų įmonėje periodiškai atliekamas korupcijos / neteisėtų veiksmų / sukčiavimo rizikos vertinimas? Taip, šių rizikų vertinimas yra atliekamas periodiškai (bent kartą per metus), jis apima visus organizacijos veiklos procesus ir atliekamas įvertinant faktinius incidentus bei yra kiekybiškai išmatuojamas. Taip, šių rizikų vertinimas yra atliekamas periodiškai (bent kartą per metus), tačiau jis nėra visiškai struktūrizuotas ir paremtas kokybinio / ekspertinio vertinimo principais. Taip, šių rizikų vertinimas yra atliekamas, tačiau nėra detaliai dokumentuojamas, o vykdomas diskusijų su aukščiausiais vadovais principu. Ne, periodiškai šių rizikų vertinimo neatliekame.
6. Ar Jūsų įmonėje periodiškai atliekami vidaus ir (ar) veiklos auditai korupcijai / neteisėtų veiksmų / sukčiavimo rizikai jautriausiuose veiklos procesuose? Taip, su šių rizikų valdymu susiję veiklos auditai yra atliekami periodiškai (bent kartą per metus), jie apima jautriausius veiklos procesus ir atliekami pasitelkiant duomenų analizės principus. Taip, su šių rizikų valdymu susiję veiklos auditai yra atliekami (bent kartą per metus), tačiau jie nėra visiškai struktūrizuoti, remiasi ekspertinio vertinimo principais. Taip, su šių rizikų valdymu susiję veiklos auditai atliekami, tačiau nėra detaliai dokumentuojami ir vertinami, jie apsiriboja svarbiausių rizikos sričių nustatymu. Ne, periodiškai su šių rizikų valdymu susiję veiklos auditai mūsų organizacijoje nėra atliekami.
7. Ar Jūsų organizacijoje yra padalinys ir (ar) pareigybė, atsakinga specifiškai už korupcijos / sukčiavimo / neteisėtų veiksmų valdymą? Taip, mūsų organizacijoje yra padalinys ir (ar) pareigybė, atsakinga specifiškai už korupcijos / sukčiavimo / neteisėtų veiksmų valdymą. Taip, mūsų organizacijoje yra asmuo, atsakingas už korupcijos / sukčiavimo / neteisėtų veiksmų valdymą, tačiau ši funkcija jam (jai) nėra pagrindinė (pvz., derinama su vidaus auditu ir (ar) bendruoju rizikos valdymu). Taip, mūsų organizacijoje yra asmuo, atsakingas už korupcijos / sukčiavimo / neteisėtų veiksmų valdymą, tačiau ši funkcija jam (jai) yra šalutinė. Ne, tokio padalinio ir (ar) funkcijos neturime.
8. Ar Jūsų įmonėje periodiškai atliekami mokymai dėl korupcijos / neteisėtų veiksmų / sukčiavimo rizikos identifikavimo ir valdymo? Taip, su šių rizikų valdymu susiję mokymai yra atliekami periodiškai (bent kartą per metus), į juos įtraukiami ir vertinami VISI organizacijos atstovai. Taip, su šių rizikų valdymu susiję mokymai yra atliekami periodiškai (bent kartą per metus), tačiau į juos nėra įtraukiami ir vertinami VISI organizacijos atstovai. Taip, su šių rizikų valdymu susiję mokymai yra atliekami, tačiau jie nėra periodiniai, vykdomi pagal poreikį, į juos nėra įtraukiami ir vertinami VISI organizacijos atstovai.

Ne, periodiškai su šių rizikų valdymu susiję mokymai

mūsų organizacijoje

nėra atliekami.

9. Ar organizacijoje yra įdiegta „pasitikėjimo linija” ar kiti darbuotojų aktyvaus dalyvavimo įrankiai ir (ar) priemonės, skatinančios veiklos skaidrumo klausimus?

Taip, tokios priemonės ir (ar) įrankiai mūsų organizacijoje yra įdiegti, jais aktyviai naudojamasi efektyviai sprendžiant korupcijos/ nepasitikėjimo/

klausimus, su sijusius su veiklos skaidrumo iššūkiais organizacijoje.

Taip, tokios priemonės ir (ar) įrankiai mūsų organizacijoje yra įdiegti, jais naudojamasi, tačiau jie nėra patogūs ir jais nėra efektyviai naudojamasi ir / ar sprendžiami gauti pranešimai. Taip, tačiau šiomis priemonėmis praktiškai nėra naudojamasi arba aš nežinau apie tokius atvejus. Ne, tokių įrankių ir (ar) priemonių mes neturime.
10. Ar organizacijoje yra tinkamai sureguliuota skatinimo-bausmių sistema, užtikrinanti tinkamą ir efektyvų korupcijos ir (ar) veiklos skaidrumo rizikų valdymą? Taip, motyvacinė sistema mūsų organizacijoje yra įdiegta, ji yra efektyvi ir motyvuoja visus darbuotojus bendrai kovoti su korupcijos / nepasitikėjimo / veiklos skaidrumo rizikomis mūsų organizacijoje. Taip, motyvacinė-bausmių sistema mūsų organizacijoje yra įdiegta, tačiau ji nėra visiškai efektyvi ir (ar) susieta su organizacijoje vykdomų veiklos auditų ir (ar) galimų neteisėtų veiksmų rizikų vertinimo rezultatais. Taip, formaliai motyvacinė sistema mūsų organizacijoje yra įdiegta, tačiau per pastaruosius metus nepasitaikė nė vieno atvejo, kai organizacijos darbuotojams būtų buvusios pritaikytos bausmės už žinomus galimai neskaidrios veiklos atvejus. Ne, tokios priemonės ir (ar) motyvacinės sistemos mūsų organizacijoje nėra.

 

Aukščiau pateiktas korupcijos prevencijos sistemos brandos vertinimo modelis prireikus gali būti tikslinamas ir papildomas.