6.7. Etikos ir elgesio kodeksai

Etikos kodeksas kartu su organizacijos antikorupcine politika yra pagrindinės organizacijos antikorupcinės priemonės.

Etikos kodeksas – dokumentas, skirtas apibrėžti principines organizacijos elgesio nuostatas, nustatantis etikos reikalavimus visiems su organizacija susijusiems asmenims (administracijai, eiliniams darbuotojams, konsultantams, atstovams ir pan.).

Elgesio kodeksas – dokumentas, kuris skirtas aptarti organizacijos darbuotojų elgesį įvairiose situacijose (pavyzdžiui: kai darbuotojas gauna korupcinio pobūdžio pasiūlymą ar organizacijoje draudžiamos vertės dovaną, pastebi kolegą, piktnaudžiaujantį savo pareigomis ir pan.).

Etikos kodekso įžangoje paprastai pateikiami pagrindiniai etiško elgesio principai, nuostatos, paaiškinama, ko organizacija tikisi tokiu savo pareiškimu, pristatomos ir paaiškinamos organizacijos vertybės, misija, vizija.

Kiekviena organizacija turi pasirinkti jai tinkančius aspektus, sutrumpinti ar papildyti juos savo konkrečios veiklos srities specifika. Taip pat galima suasmeninti įsipareigojimus: suprantu ir įsipareigoju „aš“, ne „mes“ ir ne „bendrovė“.

Rengiant etikos kodeksą būtina apibrėžti šias sritis:

·           etikos kodekso paskirtį;

·           etikos kodekso tikslus;

·           tikslinę etikos kodekso naudojimo grupę (-es);

·           pagrindinius etikos kodekso principus (atskiri principai gali būti plačiau paaiškinami ir apibrėžiami).

Etikos kodeksą patvirtina aukščiausias valdymo organas organizacijoje. Tai gali būti organizacijos valdyba, taryba, akcininkai, direktorius ir (ar) vadovas.

Etikos nuostatų įgyvendinimą užtikrina darbuotojai arba atskaitomybės funkcijas atliekantis asmuo, organizacijos viduje sudaryta taryba ar įgaliotas padalinys.

Etikos kodekso pavyzdys pateikiamas Vadovo 2 priede.

Pastebėtina, kad nemažai Lietuvos verslo organizacijų jau turi parengusios savo Etikos kodeksus, kurie taip pat galėtų būti panaudoti kaip pavyzdys, rengiant šį dokumentą savo organizacijoje[85].

Elgesio kodekse[86] siūlytina aprašyti konkrečias, dažniausiai organizacijoje pasitaikančias situacijas ir pavyzdžius, kaip jose turėtų elgtis darbuotojai.

Etikos kodeksas yra veiksmingesnis, jei yra viešai paskelbiamas (pavyzdžiui, organizacijos interneto svetainėje) ir paskelbiamas šalia kitų organizacijai svarbių dokumentų, pavyzdžiui: organizacijos antikorupcinė politika, įstatai, misija, vizija, tikslai, vertybės.

 [85] AB „Telia Lietuva“. Prieiga internete:  https://www.telia.lt/documents/20184/34947/Etikos_ir_elgesio_kodeksas.pdf/ec1e0cc5-fb19-4233-af2c-946688a43bef.

LAVA. Prieiga internete: https://www.telia.lt/tvarus-verslas/principai-kuriu-laikomes.

Lietuvos reklamos biuras. Prieiga internete: http://www.reklamosbiuras.lt/download.php?file_id=42.

Delfi. Prieiga internete: http://www.delfi.lt/news/ringas/lit/delfi-pristato-savo-etikos-kodeksa.d?id=62344011.

Lietuvos kredito unijos. Prieiga internete: http://lku.lt/apie-mus/etikos-kodeksas/.

Lietuvos verslo konfederacija. Prieiga internete: http://www.lvk.lt/lt/tiekeju-etikos-kodeksas-viesuosiuose-pirkimuose.

UAB „Kelprojektas“. Prieiga internete: http://www.stt.lt/documents/naujienos_2014/Kelprojektas_Etikos_kodeksas_1.pdf.

Mykolo Romerio universitetas. Prieiga internete: http://www.mruni.eu/lt/universitetas/apie_mru/dokumentai/etikos_kodeksas/.
[86] Prieiga internete:. http://www.stt.lt/documents/nkkp/II_Elgesio_kodeksai.pdf