6.7. Etikos ir elgesio kodeksai

 

Etikos kodeksas kartu su organizacijos antikorupcine politika yra pagrindinės organizacijos antikorupcinės priemonės.

Etikos kodeksas – tai dokumentas, skirtas apibrėžti principines organizacijos elgesio nuostatas, nustatantis etikos reikalavimus visiems su organizacija susijusiems asmenims (administracijai, eiliniams darbuotojams, konsultantams, atstovams ir pan.).

Elgesio kodeksas – dokumentas, kuris skirtas aptarti organizacijos darbuotojų elgesį įvairiose situacijose (pavyzdžiui: darbuotojui sulaukus korupcinio pobūdžio pasiūlymo, gavus organizacijoje draudžiamos vertės dovaną, pastebėjus kolegą piktnaudžiaujantį savo pareigomis ir pan.).

Etikos kodekso įžangoje paprastai pateikiami pagrindiniai etiško elgesio principai, nuostatos, paaiškinama, ko organizacija tikisi tokiu savo pareiškimu, pristatomos ir paaiškinamos organizacijos vertybės, misija, vizija.

Kiekviena organizacija turi pasirinkti jai tinkančius aspektus, sutrumpinti ar papildyti juos savo konkrečios veiklos srities specifika. Taip pat galima suasmeninti įsipareigojimus: suprantu ir įsipareigoju „aš“, ne „mes“ ir ne „bendrovė“.

 

Rengiant etikos kodeksą būtina apibrėžti šias sritis:

  • etikos kodekso paskirtį;
  • etikos kodekso tikslus;
  • tikslinę etikos kodekso naudojimo grupę (-es);
  • pagrindinius etikos kodekso principus (atskiri principai gali būti plačiau paaiškinami ir apibrėžiami).

 

Etikos kodeksą patvirtina aukščiausias valdymo organas organizacijoje. Tai gali būti organizacijos valdyba, taryba, akcininkai, direktorius / vadovas.

Etikos nuostatų įgyvendinimą užtikrina darbuotojai arba atskaitomybės funkcijas atliekantis asmuo, organizacijos viduje sudaryta taryba ar įgaliotas padalinys.

Etikos kodekso pavyzdys pateikiamas Vadovo Priede Nr. 2.

Pastebėtina, kad nemažai Lietuvos verslo organizacijų jau turi parengusios savo Etikos kodeksus, kurie taip pat galėtų būti panaudoti kaip pavyzdys, rengiant šį dokumentą savo organizacijoje[79].

Elgesio kodekse[80] siūlytina aprašyti konkrečias, dažniausiai organizacijoje pasitaikančias situacijas, ir pavyzdžiai, kaip jose turėtų elgtis darbuotojai.

Etikos kodeksas yra veiksmingesnis, jei yra viešai paskelbiamas (pavyzdžiui, organizacijos interneto svetainėje) ir patalpinamas šalia kitų organizacijai svarbių dokumentų tokių kaip pavyzdžiui: organizacijos antikorupcinė politika, įstatai, misija, vizija, tikslai, vertybės.[79] Teo LT, AB. Prieiga per internetą: https://www.teo.lt/node/1110 

Lietuvos reklamos biuras. Prieiga per internetą: http://www.reklamosbiuras.lt/download.php?file_id=42 

Delfi. Prieiga per internetą: http://www.delfi.lt/news/ringas/lit/delfi-pristato-savo-etikos-kodeksa.d?id=62344011 

Lietuvos kredito unijos. Prieiga per internetą: http://lku.lt/apie-mus/etikos-kodeksas/ 

Lietuvos verslo konfederacija. Prieiga per internetą: http://www.lvk.lt/lt/tiekeju-etikos-kodeksas-viesuosiuose-pirkimuose 

UAB „Kelprojektas“. Prieiga per internetą: http://www.stt.lt/documents/naujienos_2014/Kelprojektas_Etikos_kodeksas_1.pdf 

Mykolo Romerio universitetas. Prieiga per internetą: http://www.mruni.eu/lt/universitetas/apie_mru/dokumentai/etikos_kodeksas/ 
[80] http://www.stt.lt/files/mokmedziaga/CD3/CD3_3/files/_teises_aktai/_lietuvos/Lietuvos%20nacionalines%20kovos%20su%20korupcija%20programos%20perziura/II.%20Elgesio%20kodeksai.pdf